Methodiek begeleid werken

BaanPlus is een erkende organisatie voor toeleiding, bemiddeling en begeleiding naar betaalde arbeid. De methode begeleid werken is meer dan training en begeleiding op de werkplek. De verschillende onderdelen samen zijn  cruciaal voor het slagen ervan. Wat is begeleid werken?

Begeleid werken is het totaal aan ondersteunende maatregelen voor een werknemer met een arbeidshandicap en de werkgever. Het doel is het de werkzoekende mogelijk maken om een betaalde baan te vinden en te behouden. De methode bevat de volgende onderdelen:

  •  assessment;
  •  jobfinding;
  •  baananalyse;
  •  matching;
  •  jobcoaching;
  •  persoonlijke ondersteuning.

De ondersteunende maatregelen zijn maatwerk en zijn erop gericht de werknemer te leren zelfstandig te functioneren op de werkplek. Uniek is dat de trajectbegeleider van Baanplus verantwoordelijk is voor alle onderdelen van dit proces.

Wie komt in aanmerking?

Het gaat er onder meer om dat de werknemer bij het behouden van werk meer nodig heeft dan een gewoon inwerkprogramma. Van belang is dat de werkgever niet extra belast wordt met het inwerken en begeleiden van de werknemer. Dit neemt de jobcoach van BaanPlus volledig over middels een individueel trainingsplan. De afweging is gebaseerd op de criteria begeleid werken van BaanPlus. De meest belangrijke zijn:

  • De kandidaat-werknemer is in staat tot een zekere mate van sociale redzaamheid en integratie in de samenleving;
  • Er is sprake van een bepaalde mate aan praktische vaardigheden en inzicht. De optelsom van mogelijkheden en benodigde aanpassingen is bepalend of een kandidaat in aanmerking komt en welke werkplek daarvoor geschikt is. UWV, gemeenten en Sociale werkvoorzieningen en andere opdrachtgevers moeten beoordelen of iemand via de methode begeleid werken aan de slag kan komen.                                             

Wet- en regelgeving

Deze bewezen succesvolle methode wordt door de overheid ondersteund door middel van een aantal regelingen. Werkzoekenden met een beperking kunnen door BaanPlus naar een betaalde baan worden toegeleid: via de gemeente (participatiewet, mensen uit de bijstand), via het UWV (Wajong, Wia, WAO en de ziektewet), via de Wet Sociale Werkvoorziening en ook het bedrijfsleven (eerste en tweede spoor trajecten).

Schoolverlaters

In veel gevallen is het stagebeleid van een school erop gericht dat de stageplaats na afloop van de opleiding kan worden omgezet in een betaalde baan. Voor het ingaan van de participatiewet bestonden er in de meeste regio’s netwerken voor moeilijk lerenden en zeer moeilijk lerenden. Het doel van deze netwerken was een naadloze aansluiting van school naar werk te realiseren. Het zou een mooie kans voor gemeenten zijn om deze manier van werken weer op te starten. BaanPlus zou haar deskundigheid in deze situatie willen aanbieden.

Tot slot

Uitgangspunt bij deze methode is dat iedereen die wil werken ook kan werken! Als het werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt maar op maat wordt gezocht en training op de werkplek wordt geboden.