Diensten

We bieden de volgende ondersteunende diensten om arbeidscontinuïteit te waarborgen en ondersteuning te bieden voor mensen die dat nodig hebben.

 • Werving nieuwe medewerkers

Wil je iemand met een arbeidshandicap in dienst nemen? Er zijn veel mensen met een beperking die graag bij je willen werken. Wij matchen vanuit jarenlange ervaring, brede expertise en begeleiding van goede arbeidskrachten.

 • Jobcoaching

Begeleiding van medewerkers met een arbeidsbeperking waardoor uitval wordt voorkomen.

Jobcoaching is bedoeld voor medewerkers die structureel belemmeringen ervaren bij het vinden of het behouden van een baan. Door middel van een externe jobcoach kan een werknemer tijdelijk of voor langere tijd ondersteuning ontvangen op de werkvloer. Hierdoor kan uitval worden voorkomen.

Voor welke werknemers?
• Mensen die door beperkingen moeite hebben om werk te vinden en/of te behouden
• Werknemers die moeite hebben met het aanleren van werkzaamheden
• Werknemers die (nog) niet beschikken over de gewenste werknemersvaardigheden of verantwoordelijkheden
• Werknemers die door omstandigheden (regelmatig) dreigen uit de vallen

Jouw voordelen:
• Jobcoaching ontlast de werkgever
• Professionele begeleiding voor kwetsbare werknemers
• Continuïteit in de organisatie is beter gewaarborgd
• Bevordering duurzame inzetbaarheid van medewerkers
• Mogelijk minder uitval door ziekte

 • Arbeidsdeskundig advies

Bij ziekte wordt gekeken of het eigen werk nog passend is of passend is te maken. De arbeidsdeskundige gaat hiervoor in gesprek met de werkgever en de werknemer en gebruikt de Functionele Mogelijkhedenlijst (FML), opgesteld door de bedrijfsarts. Als eigen werk niet haalbaar is, wordt gekeken of er ander passend werk is binnen de eigen organisatie.

Wet Verbetering Poortwachter
Arbeidsdeskundig advies wordt door de arbeidsdeskundige gegeven in het kader van re-integratieverplichtingen binnen de Wet Verbetering Poortwachter. Deze wet heeft het doel dat werkgevers en werknemers samenwerken aan een adequate en toetsbare verzuimbeheersing en instroom in de WIA voorkomen.

Doel
Het krijgen van een onafhankelijk arbeidsdeskundig advies in het verzuimtraject van een zieke medewerker met als doel een zo spoedig mogelijke werkhervatting in de eigen functie of passende arbeid in een andere functie binnen de organisatie.
Als beide opties niet mogelijk zijn wordt er aan werkgever en werknemer geadviseerd om spoor 2 in te zetten. Hierbij wordt gezocht naar passend werk buiten de organisatie, bij een andere werkgever.

Resultaat
Door de vroegtijdige inzet van de arbeidsdeskundige wordt een maximaal haalbare (uren/periode) werkhervatting gerealiseerd. Hiermee wordt over het algemeen de verzuimduur verkort en de instroom in de WIA voorkomen. De werkgever krijgt, in de vorm van een rapportage, inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van de verzuimende werknemer en ontvangt advies over de mogelijke vervolgstappen.

 • Tweede spoor

Als je werknemer door ziekte uitvalt voor werk, en (nog) niet terug kan keren in eigen (aangepast) werk, dan moet er vanuit de Wet Verbetering Poortwachter gezocht worden naar mogelijkheden om te re-integreren bij een andere werkgever. Re-integratie bij eigen werkgever wordt eerste spoor genoemd, re-integratie bij een andere werkgever, tweede spoor. Beide sporen kunnen naast elkaar lopen.

Het inzetten van een tweede spoortraject is een wettelijke verplichting voor de werkgever; BaanPlus kan dit traject uitvoeren. Wij zorgen er voor dat de medewerker kansen en mogelijkheden leert zien en ondersteunen medewerker bij het (weer leren) zetten van stappen richting de arbeidsmarkt. Dat doen wij door aandacht te hebben voor de persoon en zijn/haar omstandigheden, door te coachen en door praktische ondersteuning in de vorm van sollicitatiebegeleiding. Daarnaast kunnen wij ook arbeidsinteressetests afnemen. We zorgen er voor dat er aan de wettelijke verplichtingen vanuit de Wet Verbetering Poortwachter wordt voldaan.

 • Outplacement

Ondersteuning van medewerkers bij het maken van een nieuwe loopbaankeuze en het zoeken naar een andere baan. Outplacement kan bijvoorbeeld ingezet worden bij boventalligheid, verzuim of arbeidsconflict.

Aanpak
Aan de hand van de gemaakte afspraken tussen werkgever en werknemer schrijft BaanPlus een plan van aanpak. Hierin staan de voorwaarden, de aanpak en de looptijd van het traject. Samen met jouw medewerker inventariseren en onderzoeken wij arbeidsverleden, wensen, vaardigheden en mogelijkheden. Afhankelijk van de situatie maken wij een persoonlijke profielanalyse in combinatie met een basisonderzoek, beroepskeuzetest of arbeidsdeskundig functiegericht advies en verzorgen wij de bemiddeling bij een (nieuwe) werkgever. Je wordt als werkgever natuurlijk op de hoogte gehouden van de status van het traject.

Doel
Het beoogde resultaat van outplacementtraject is dat een werknemer duurzaam en naar tevredenheid is herplaatst bij een nieuwe werkgever of dat een andere passende oplossing is gerealiseerd.

Looptijd
Outplacement is individueel maatwerk. Situatie, budget en mogelijkheden op de arbeidsmarkt bepalen de looptijd. De meeste trajecten variëren in lengte van 6 tot 12 maanden.

 • Extern vertrouwenspersoon

Voor jouw medewerkers kunnen wij externe vertrouwenspersonen leveren, zoals vastgesteld in de Arbowet. Medewerkers kunnen naar een vertrouwenspersoon als ze er alleen niet meer uitkomen. En als ze vinden dat hun probleem niet opgelost kan worden met een collega of leidinggevende. Voor interne medewerkers is de rol van vertrouwenspersoon vaak moeilijk te combineren met de andere werkzaamheden. De externe vertrouwenspersoon staat buiten de organisatie.

Daarom is het een goede optie een externe vertrouwenspersoon in te schakelen.

Ook kan een externe vertrouwenspersoon uitkomst bieden bij vervanging ivm vakantie, ziekte of andere redenen. Een externe vertrouwenspersoon kan helpen met het opstellen van uw beleid ongewenste omgangsvormen. Daarnaast ontvangt de organisatie elk jaar een jaarverslag over de inzet van de vertrouwenspersoon, waarin de anonimiteit van de melder is gewaarborgd.

BaanPlus biedt deskundige externe vertrouwenspersonen. Neem contact met ons op als je meer wilt weten over de inzet van een externe vertrouwenspersoon.

 • Doelgroep Banenafspraak

Het doelgroepregister is een landelijk register waarin alle mensen staan die vallen onder de BanenAfspraak. Werknemers die zijn opgenomen in het doelgroepregister hebben een bepaalde afstand tot de arbeidsmarkt en kunnen gebruik maken van de voorzieningen en de regelingen die behoren tot de participatiewet.

BaanPlus kan hierbij volledig helpen. Van intern draagvlak creëren, het vinden van de juiste kandidaat tot het begeleiden.

 1. We creëren intern draagvlak
 2. We bekijken met elkaar welke werkzaamheden geschikt zijn
 3. We gaan op zoek naar de juiste kandidaat
 4. We regelen een goede introductie
 5. We begeleiden de nieuwe werknemer. Inwerken en trainen is hierbij van belang
 6. We geven handvatten aan uw huidige personeelsleden hoe ze om kunnen gaan met de nieuwe medewerker
 7. We begeleiden je bij het contract en bijbehorend ‘papierwerk’.

BaanPlus levert maatwerk, daardoor kunnen we aansluiten bij de wensen van jouw bedrijf.