Methodiek Begeleid werken

BaanPlus is een erkende organisatie voor toeleiding, bemiddeling en begeleiding naar betaalde
arbeid. De methode begeleid werken is meer dan training en begeleiding op de werkplek. De
verschillende onderdelen zijn tezamen cruciaal voor het slagen ervan.

Wat is begeleid werken?
Begeleid werken is het totaal aan ondersteunende maatregelen voor een werknemer met een
arbeidshandicap en de werkgever. Het doel is het de werkzoekende mogelijk maken om een
betaalde baan te vinden en te behouden.

De methode bevat de volgende onderdelen:
* assessment;
* jobfinding;
* baananalyse;
* matching;
* jobcoaching;
* persoonlijke ondersteuning .

De ondersteunende maatregelen zijn maatwerk en zijn erop gericht de werknemer te leren
zelfstandig te functioneren op de werkplek. Uniek is dat de trajectbegeleider van Baanplus
verantwoordelijk is voor alle onderdelen van dit proces.

Wie komt in aanmerking?
Het gaat er onder meer om dat de werknemer bij het behouden van werk meer nodig heeft dan
een gewoon inwerkprogramma. Van belang is dat de werkgever niet extra belast wordt met het
inwerken en begeleiden van de werknemer. Dit neemt de jobcoach van BaanPlus volledig over
middels een individueel trainingsplan.

De afweging is gebaseerd op de criteria begeleid werken van BaanPlus. De meest belangrijke zijn:
* de kandidaat-werknemer is in staat tot een zekere mate van sociale redzaamheid en
integratie in de samenleving;
* er is sprake van een bepaalde mate aan praktische vaardigheden en inzicht.
De optelsom van mogelijkheden en benodigde aanpassingen is bepalend of een kandidaat in
aanmerking komt en welke werkplek daarvoor geschikt is. UWV, gemeenten en Sociale
werkvoorzieningen en andere opdrachtgevers moeten beoordelen of iemand via de methode
begeleid werken aan de slag kan komen.

Wet- en regelgeving
Deze bewezen succesvolle methode wordt door de overheid ondersteund door middel van een
aantal regelingen. Werkzoekenden met een beperking kunnen door BaanPlus naar een betaalde
baan worden toegeleid: via de gemeente (participatiewet, mensen uit de bijstand), via het UWV
(Wajong, Wia, WAO en de ziektewet), via de Wet Sociale Werkvoorziening en ook het bedrijfsleven
(1 e – en 2 de -spoor trajecten).

Schoolverlaters
In veel gevallen is het stagebeleid van een school erop gericht dat de stageplaats na afloop van de
opleiding kan worden omgezet in een betaalde baan. Voor het ingaan van de participatiewet
bestonden er in de meeste regio’s netwerken voor moeilijk lerenden en zeer moeilijk lerenden. Het
doel van deze netwerken was een naadloze aansluiting van school naar werk te realiseren. Het zou
een mooie kans voor gemeenten zijn om deze manier van werken weer op te starten. BaanPlus zou
haar deskundigheid in deze situatie willen aanbieden.

Tot slot
Uitgangspunt bij deze methode is dat iedereen die wil werken ook kan werken! Als het werk voor
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt maar op maat wordt gezocht en training op de
werkplek wordt geboden.